Sigla Afnor


Politica de confidențialitate Carta RGPD

CARTA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A VIEȚII PRIVATE - AFNOR INTERNATIONAL


AFNOR INTERNATIONAL se angajează, în cadrul activităților sale și în conformitate cu legislația în vigoare în Franța (Legea nr. 78-017 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile (cunoscută sub numele de Loi Informatique et Libertés) și în Europa (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor care beneficiază de serviciile și/sau produsele entităților Grupului AFNOR, precum și să respecte viața privată a acestora.

Pentru a se asigura că acestea sunt aplicate în mod corespunzător, AFNOR a desemnat un delegat pentru protecția datelor cu caracter personal, care este o persoană de contact cheie pentru protecția datelor cu caracter personal, atât în cadrul grupului AFNOR, cât și în relațiile sale cu Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Pentru entitățile franceze ale Grupului AFNOR, a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor de către CNIL, a cărui persoană de contact este : 

DPO, AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis.

El poate fi contactat și prin e-mail pe internet: ENGLISH VERSION - VERSION FRANCAISE

Prin conectarea sau consultarea unuia dintre site-urile publicate de AFNOR INTERNATIONAL, recunoașteți că ați citit, înțeles și acceptat, fără limitare sau rezervă, Carta privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Scopul acestei carte este de a vă informa cu privire la drepturile și libertățile pe care le puteți face valabilă față de AFNOR INTERNATIONAL în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și descrie măsurile pe care AFNOR INTERNATIONAL le pune în aplicare pentru a le proteja.

1. DEFINIȚII

Date cu caracter personal Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică care este identificată sau poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici persoanei respective.

Prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni referitoare la astfel de date, indiferent de procedeul utilizat, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, reconcilierea sau interconectarea, precum și blocarea, ștergerea sau distrugerea, constituie prelucrare de date cu caracter personal.

Cookie Un "cookie" este o bucată de informație depusă pe discul dur al unui utilizator de internet de către serverul site-ului pe care îl vizitează. Acesta conține mai multe informații: numele serverului care l-a plasat, un identificator sub forma unui număr unic și, eventual, o dată de expirare. Aceste informații sunt uneori stocate pe computer într-un simplu fișier text pe care un server îl accesează pentru a citi și înregistra informațiile.

2. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AFNOR INTERNATIONAL nu colectează date cu caracter personal fără să informeze persoanele în cauză.

AFNOR INTERNATIONAL colectează aceste date pentru a furniza serviciile și/sau produsele solicitate de către persoanele în cauză, pentru a răspunde nevoilor acestora și pentru a le informa cu privire la utilizarea acestora.

AFNOR INTERNATIONAL se asigură că datele cu caracter personal colectate sunt relevante pentru a cunoaște mai bine persoanele în cauză.

AFNOR INTERNATIONAL colectează în mod automat informațiile transmise de persoanele vizate în legătură cu utilizarea site-ului web propriu-zis. Aceste informații pot include identificatori unici de dispozitiv, adrese de protocol internet ("IP"), caracteristici ale browserului, preferințe lingvistice, detalii despre sistemul de operare și URL-uri de trimitere, precum și durata vizitelor pe site-ul web și paginile vizualizate. AFNOR INTERNATIONAL poate utiliza instrumente precum cookie-urile (a se vedea §9), balize web, scripturi încorporate, jurnale ale serverului web sau tehnologii similare pentru a colecta detalii despre serviciile și dispozitivele utilizate pentru a accesa site-urile web ale AFNOR INTERNATIONAL.

AFNOR INTERNATIONAL utilizează servicii de analiză web terțe, cum ar fi Google Analytics, pentru a ajuta AFNOR INTERNATIONAL să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-urile AFNOR INTERNATIONAL. Pentru a afla mai multe despre modul în care Google poate utiliza informațiile colectate pe site-urile AFNOR INTERNATIONAL, vă rugăm să vizitați https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fr. Pentru mai multe informații despre cum puteți refuza colectarea datelor de către Google Analytics, vă rugăm să consultați următorul link: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal care îi sunt încredințate și, încă de la conceperea serviciilor, site-urilor și aplicațiilor, respectă principiile de protecție a datelor.

AFNOR INTERNATIONAL utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor în cauză pentru a le autentifica, pentru a le furniza serviciul și/sau produsul la care au subscris și pentru a le propune oferte adaptate nevoilor lor.

AFNOR INTERNATIONAL comunică datele cu caracter personal numai furnizorilor/subcontractanților săi de servicii autorizați și se asigură că aceștia respectă condiții stricte de confidențialitate, utilizare și protecție a acestor date.

AFNOR INTERNATIONAL se va abține de la comunicarea datelor cu caracter personal către terți fără a informa persoanele în cauză și fără a le oferi acestora posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție.

AFNOR INTERNATIONAL poate utiliza datele ireversibil anonimizate ale persoanelor în cauză pentru studii statistice.

4. SCOPURILE OPERAȚIUNII (OPERAȚIUNILOR) DE PRELUCRARE

Atunci când vizitați unul dintre site-urile publicate de AFNOR INTERNATIONAL, este posibil să ne furnizați o anumită cantitate de date cu caracter personal pentru a beneficia de serviciile și/sau produsele oferite de AFNOR INTERNATIONAL. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru prestarea serviciilor sau pentru interesul legitim al AFNOR INTERNATIONAL în legătură cu activitățile de certificare (sisteme de management, certificare de produse, certificare de servicii, certificare de persoane, evaluări - CSR, performanță, furnizori - teste online pentru companii sau persoane, vizite de evaluare la fața locului, atestări de reglementare, etichetare, controale private, inspecții, calificări) și de formare (sisteme de recunoaștere, sisteme de formare, în special prin intermediul rețelelor sociale profesionale, e-learning, jocuri serioase, spații de formare online, teste de performanță, cărți electronice, jocuri de asociere, jocuri de puzzle și de mimă, cutiuțe cu întrebări, teste simulate). 

Colectarea datelor cu caracter personal permite AFNOR INTERNATIONAL să ofere persoanelor în cauză cea mai bună urmărire posibilă a serviciilor/produselor furnizate de AFNOR INTERNATIONAL și să îmbunătățească funcționarea site-ului sau a aplicațiilor (dacă este cazul) utilizate; de asemenea, permite AFNOR INTERNATIONAL să efectueze sondaje de satisfacție opționale privind serviciile/produsele sale în vederea îmbunătățirii acestora. De asemenea, datele cu caracter personal colectate pot fi utilizate pentru a preveni și combate frauda informatică (spamming, hacking etc.) sau pentru a efectua sondaje de satisfacție opționale privind serviciile/produsele AFNOR INTERNATIONAL. 

În cele din urmă, în cazul în care v-ați dat consimțământul expres, datele dvs. personale pot fi utilizate pentru a vă trimite informații comerciale.

În formularele online, câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc. În cazul în care nu răspundeți la întrebările obligatorii, AFNOR INTERNATIONAL nu vă va putea furniza serviciul (serviciile)/produsul (produsele) solicitat(e). Caracterul obligatoriu sau opțional al datelor cu caracter personal solicitate și posibilele consecințe ale unei lipse de răspuns în ceea ce privește persoanele în cauză sunt precizate în momentul colectării(lor).

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile descrise mai sus sau în formularele de colectare. Acestea sunt păstrate doar pentru perioada necesară pentru atingerea acestor scopuri.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate anumitor departamente ale operatorului, precum și anumitor parteneri sau subcontractanți în scopuri de analiză și sondaj.

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL implementează măsuri de securitate adaptate la gradul de sensibilitate al datelor cu caracter personal pentru a le proteja împotriva oricărei intruziuni rău intenționate, pierderi, modificări sau divulgări către terți neautorizați.

AFNOR INTERNATIONAL garantează securitatea informațiilor schimbate în timpul tranzacțiilor sau al actelor de plată.

AFNOR INTERNATIONAL eliberează autorizații de acces la sistemul său informatic numai acelor persoane care au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile.

AFNOR INTERNATIONAL își conștientizează angajații cu privire la necesitatea de a proteja datele cu caracter personal puse la dispoziția lor în cadrul atribuțiilor lor și se asigură că aceștia respectă normele în vigoare și etica grupului AFNOR.

AFNOR INTERNATIONAL efectuează audituri pentru a verifica aplicarea operațională corectă a acestor norme.

AFNOR INTERNATIONAL solicită furnizorilor săi de servicii și/sau subcontractanților să respecte principiile sale de securitate.

6. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

AFNOR INTERNATIONAL nu păstrează datele cu caracter personal dincolo de perioada necesară pentru atingerea scopului prelucrării, cu respectarea limitelor legale și de reglementare aplicabile sau o altă perioadă care să țină cont de constrângerile operaționale, cum ar fi gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții și răspunsurile la solicitările legale sau la solicitările autorităților de supraveghere de care depinde AFNOR INTERNATIONAL.

În cazul clienților, majoritatea informațiilor sunt păstrate pe durata relației contractuale și timp de 10 ani după încheierea perioadei contractuale. În cazul clienților potențiali, informațiile sunt păstrate timp de 3 ani de la data colectării sau a ultimului contact cu AFNOR INTERNATIONAL.

7. INFORMARE ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate au dreptul de acces la datele cu caracter personal care le privesc, de rectificare sau de ștergere a acestora, de limitare a prelucrării, de portabilitate a datelor și de a se opune prelucrării.

Cu toate acestea, persoanele în cauză sunt informate că datele cu caracter personal colectate sunt, dacă este cazul, necesare pentru executarea serviciului furnizat de AFNOR INTERNATIONAL, astfel încât, dacă își exercită dreptul de a șterge aceste date, de a se opune sau de a limita prelucrarea înainte de încheierea relației contractuale, serviciul nu poate fi executat.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unui e-mail la dpo@afnor.org sau prin poștă la AFNOR, în atenția DPO, AFNOR, 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, Franța.

AFNOR răspunde persoanei care a făcut uz de unul dintre drepturile menționate mai sus în termen de o (1) lună de la primirea cererii.

Cu toate acestea, acest termen poate fi prelungit cu două (2) luni, ținând seama de complexitatea și de numărul de cereri. În acest caz, AFNOR va informa persoana în cauză cu privire la această prelungire în termen de o (1) lună de la primirea cererii.

În cazul în care persoana vizată depune o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic atunci când este posibil și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel.

În cazul în care operatorul de date refuză să dea curs cererii de informații a persoanei vizate, acesta precizează motivele refuzului.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sau la autoritatea de supraveghere din statul membru al Uniunii Europene în care își are reședința și de a introduce o acțiune în justiție.

7.1. DREPTUL DE ACCES

Orice persoană poate întreba operatorul de date dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. În caz afirmativ, persoana vizată poate obține o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate și următoarele informații:

- scopurile prelucrării ;

- categoriile de date cu caracter personal vizate ;

- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ;

- dacă este posibil, perioada pentru care vor fi păstrate datele sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;

- în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informație disponibilă cu privire la sursa acestora ;

- dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și informații utile privind logica care stă la baza acestuia, precum și importanța și consecințele preconizate ale acestei prelucrări pentru persoana vizată.

7.2. DREPTUL DE RECTIFICARE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul unei operațiuni de prelucrare are dreptul de a obține rectificarea oricăror date cu caracter personal care o privesc și care sunt inexacte și de a obține completarea acestor date, dacă scopul operațiunii de prelucrare impune acest lucru.

7.3. DREPTUL LA ȘTERGERE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării are dreptul de a obține de la operator ștergerea acestor date în următoarele cazuri:

- Atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

- În cazul în care persoana vizată a retras consimțământul pe care se baza prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesul legitim al operatorului, în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, că nu există niciun motiv legitim imperios necesar pentru prelucrare,

- În cazul în care scopul prelucrării este prospectarea sau crearea de profiluri legate de o astfel de prospectare, în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării;

- În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal ;

- În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru căruia i se aplică operatorul;

Cu toate acestea, Operatorul de date poate refuza să șteargă datele în următoarele cazuri:

- pentru a respecta o obligație legală care necesită Prelucrarea în conformitate cu legislația UE sau franceză;

- atunci când singurul scop al prelucrării este statistic ;

- atunci când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

7.4. DREPTUL LA LIMITARE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate poate solicita operatorului să limiteze prelucrarea în următoarele cazuri:

- În cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor sale cu caracter personal, pentru o perioadă de timp care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor;

- Atunci când prelucrarea nu este conformă cu reglementările, dar operatorul de date nu dorește să șteargă datele;

- Atunci când Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt încă necesare pentru ca persoana vizată să stabilească, să exercite sau să apere pretenții legale;

- În cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, în timpul verificării dacă motivele legitime urmărite de operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

- În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, cu excepția stocării, datele pot fi prelucrate numai în următoarele cazuri:

 • cu consimțământul persoanei în cauză,
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale,
 • pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive importante de interes public al Uniunii sau al unui stat membru.

În cazul în care restricția este ridicată ulterior, operatorul de date va informa în prealabil persoana vizată.

7.5. DREPTUL LA PORTABILITATE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal fac obiectul unei operațiuni de prelucrare poate solicita operatorului de date să îi comunice aceste date sau să le transmită unui alt operator de date în următoarele cazuri:

 • în cazul în care Prelucrarea a fost instituită cu consimțământul persoanei vizate
 • în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru executarea măsurilor precontractuale luate la cererea persoanei vizate
 • în cazul în care Prelucrarea este efectuată prin intermediul unor procese automatizate

7.6. DREPTUL DE CONTESTAȚIE

Orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate are dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări în următoarele condiții:

 • în cazul în care Prelucrarea se bazează pe satisfacerea intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate și dacă operatorul nu demonstrează că există motive legitime imperative pentru Prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție
 • în cazul în care Prelucrarea este efectuată în scopul prospectării sau al creării de profiluri în legătură cu o astfel de prospectare, se poate opune unei astfel de prelucrări fără condiții
 • atunci când Prelucrarea este efectuată în scopuri statistice, din motive legate de situația sa particulară

8. PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE

AFNOR INTERNATIONAL dispune de măsuri de securitate fizice, electronice și administrative adecvate, menite să protejeze informațiile personale obținute de la persoanele vizate, clienți și potențiali clienți, în conformitate cu prezenta cartă. În ciuda eforturilor rezonabile de a proteja astfel de informații, nicio transmisie pe internet nu este total sigură și AFNOR INTERNATIONAL nu poate garanta confidențialitatea datelor care îi sunt transmise pe internet.

AFNOR INTERNATIONAL ia măsuri pentru a limita acțiunile intruzive ale terților (spam etc.) și oferă informații privind atacurile electronice (phishing, viruși, furtul de informații etc.).

Diferitele site-uri web ale AFNOR INTERNATIONAL pot conține linkuri de hipertext către alte site-uri web sau spații online ale unor terțe părți pentru confortul și informarea dumneavoastră. Aceste site-uri web terțe legate pot fi operate de entități neafiliate și pot avea propriile politici de confidențialitate sau notificări. În consecință, AFNOR INTERNATIONAL recomandă persoanelor fizice să consulte politicile de confidențialitate ale acestor site-uri web ale unor terțe părți pentru a înțelege modul în care acestea pot colecta și utiliza informațiile personale. AFNOR INTERNATIONAL nu este responsabilă pentru conținutul sau practicile de confidențialitate ale site-urilor web ale terților pe care AFNOR INTERNATIONAL nu le controlează.

Diferitele site-uri web ale AFNOR INTERNATIONAL pot include, de asemenea, caracteristici concepute pentru a permite persoanelor vizate să inițieze interacțiuni cu site-uri web ale unor terțe părți sau cu servicii ale unor terțe părți, inclusiv rețele sociale ale unor terțe părți. Atunci când utilizează site-uri web terțe, servicii terțe sau rețele sociale terțe, AFNOR INTERNATIONAL invită persoanele în cauză să consulte politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal a acestora.

9. COOKIES

Site-urile AFNOR INTERNATIONAL utilizează cookie-uri pentru a facilita navigarea pe site-urile respective, pentru a măsura audiența site-ului sau pentru a permite partajarea paginilor site-ului. Cookie-urile sunt depozitate pe terminalul persoanelor în cauză pentru o perioadă maximă de 13 luni de la data consimțământului persoanei în cauză. După această perioadă, se va solicita din nou consimțământul.

9.1. TIPURI DE MODULE COOKIE UTILIZATE

Cookie-uri necesare pentru navigarea pe site-urile AFNOR INTERNATIONAL. Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționarea site-urilor web ale AFNOR INTERNATIONAL. Ștergerea lor poate cauza dificultăți de navigare.

Patru tipuri de module cookie, care îndeplinesc scopurile descrise mai jos, pot fi înregistrate în terminalul persoanelor care vizitează unul dintre site-urile AFNOR INTERNATIONAL.

 • Cookie-urile tehnice sunt necesare pentru navigarea pe site-urile noastre web și pentru a accesa diferitele produse și servicii. În special, cookie-urile tehnice permit adaptarea prezentării site-urilor web la preferințele de afișare ale terminalului persoanei (limba utilizată, rezoluția ecranului), memorarea parolelor și a altor informații legate de un formular completat pe site-urile web (înregistrare sau acces la zona membrilor) și punerea în aplicare a măsurilor de securitate. Aceste module cookie nu pot fi dezactivate sau configurate, în caz contrar s-ar putea să nu mai puteți accesa site-ul web și/sau serviciile site-ului web.
 • Cookie-urile de măsurare a audienței sunt emise de către AFNOR INTERNATIONAL sau de către furnizorii săi de servicii tehnice în scopul măsurării audienței pentru diferitele conținuturi și secțiuni ale site-urilor web, pentru a le evalua și a le organiza mai bine. Aceste module cookie permit, de asemenea, dacă este cazul, să detecteze problemele de navigare și, în consecință, să îmbunătățească ergonomia serviciilor AFNOR INTERNATIONAL. Aceste module cookie produc doar statistici anonime și volume de trafic, excluzând orice informație individuală.
 • Cookie-urile publicitare sunt emise de către partenerii noștri publicitari, în spațiile publicitare de pe site-urile noastre, utilizarea acestor spații contribuind la finanțarea conținutului și serviciilor pe care AFNOR INTERNATIONAL le pune la dispoziția oamenilor în mod gratuit. Aceste Cookie-uri sunt depuse de către partenerii noștri în cadrul parteneriatelor publicitare, în condițiile în care agențiile de publicitate pot colecta date privind conținutul consultat pe site-ul nostru.
 • Cookie-urile de tip "rețea socială" fac posibilă partajarea conținutului site-urilor AFNOR INTERNATIONAL cu alte persoane sau informarea acestor alte persoane cu privire la consultarea sau opinia persoanei cu privire la conținutul site-ului (site-urilor) AFNOR INTERNATIONAL. Acesta este, în special, cazul butoanelor "share" din rețelele sociale "twitter". Rețeaua socială care furnizează un astfel de buton de aplicație este susceptibilă să identifice persoana datorită acestui buton, chiar dacă persoana nu a utilizat acest buton la consultarea unuia sau mai multor site-uri web ale AFNOR INTERNATIONAL. AFNOR INTERNATIONAL vă invită să consultați politicile de protecție a vieții private ale acestor rețele sociale pentru a lua cunoștință de scopurile utilizării, în special publicitare, a informațiilor de navigare pe care aceste rețele le pot colecta cu ajutorul acestor butoane de aplicație.

9.2. GESTIONAREA COOKIE-URILOR

Persoanele fizice au posibilitatea de a accepta sau de a refuza cookie-urile de la caz la caz sau de a le refuza o dată pentru totdeauna prin configurarea browserului lor. În cazul în care persoana alege să refuze toate cookie-urile, navigarea pe anumite pagini ale diferitelor site-uri web ale AFNOR INTERNATIONAL va fi redusă.

În funcție de browserul utilizat, oamenii pot șterge cookie-urile în următoarele moduri:

 • Pe Internet Explorer: Faceți clic pe butonul Tools (Instrumente), apoi pe Internet Options (Opțiuni Internet)

În fila General, la rubrica Istoric navigare, faceți clic pe Setări

Faceți clic pe butonul Vizualizare fișiere

Selectați cookie-urile pe care doriți să le refuzați și faceți clic pe ștergere

 • Pe Firefox: Faceți clic pe pictograma Instrumente browser, selectați meniul Opțiuni

În fereastra care apare, selectați "Privacy" (Confidențialitate) și faceți clic pe "Show cookies" (Afișați cookie-urile).

Selectați cookie-urile pe care doriți să le refuzați și faceți clic pe ștergere

 • Pe Safari: Faceți clic pe pictograma Editare, selectați meniul Preferințe

Faceți clic pe Securitate, apoi pe Afișare cookie-uri

Selectați cookie-urile pe care doriți să le refuzați și faceți clic pe ștergere

 • Pe Google Chrome: Faceți clic pe pictograma Tools (Instrumente), selectați meniul Options (Opțiuni), apoi faceți clic pe fila Advanced Options (Opțiuni avansate) și mergeți la secțiunea "Privacy" (Confidențialitate).

Faceți clic pe butonul "Show cookies" (Afișați cookie-urile)

Selectați cookie-urile pe care doriți să le refuzați, apoi faceți clic pe ștergere

AFNOR INTERNATIONAL vă recomandă să consultați documentația oficială pentru orice asistență privind diferitele browsere.

10. ACTUALIZAREA CARTEI

AFNOR INTERNATIONAL poate modifica această cartă în orice moment, în special din cauza :

- introducerea de noi servicii sau tehnologii

- modificări ale cadrului legislativ și de reglementare

Din motive de transparență, AFNOR INTERNATIONAL îi invită pe cei interesați să consulte această pagină ori de câte ori doresc, pentru a lua cunoștință de eventualele modificări.

Pagină actualizată la 7 iunie 2022.

Înapoi sus