Privatnosti
Povelja GDPR-a

POVELJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI – AFNOR INTERNATIONAL


AFNOR INTERNATIONAL počinje, u okviru svojih aktivnosti i u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Francuskoj (Zakon br. 78-017 od 6. siječnja 1978. koji se odnosi na obradu podataka, spise i slobode (poznat kao Zakon o zaštiti podataka) i u Europi (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobode kretanja osigurati zaštitu, povjerljivost i sigurnost osobnih podataka osoba koje koriste usluge i/ili proizvode subjekata grupe AFNOR, kao i poštovati njihovu privatnost.

Kako bi se osigurala njihova pravilna primjena, AFNOR je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, koji je povlašteni sugovornik u zaštiti osobnih podataka, kako unutar AFNOR grupe tako i u odnosima s Komisijom Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Za francuske subjekte grupe AFNOR u CNIL je imenovan službenik za zaštitu podataka čiji je kontakt: 

DPO, AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis.

Također ga možete kontaktirati e-poštom putem interneta: FRANCUSKA VERZIJA - ENGLESKA VERZIJA

Povezivanjem ili savjetovanjem s jednom od web organizacija koje je objavio AFNOR INTERNATIONAL potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili, bez ograničenja ili zadrške, povelju o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Svrha ove Povelje je informirati vas o pravima i slobodama koje možete potvrditi u odnosu na AFNOR INTERNATIONAL u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka i opisuje mjere koje AFNOR INTERNATIONAL provodi kako bi ih zaštitio.

1. DEFINICIJE

Osobni podaci : osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili koja se može identificirati, izravno ili neizravno, upućivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više elemenata specifičnih za tu osobu.

Obrada osobnih podataka: Obrada osobnih podataka je svaka operacija ili skup operacija koje se odnose na takve Podatke, bez obzira na korišteni postupak, a posebno prikupljanje, bilježenje, organizacija, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, korištenje, komunikacija prijenosom, širenjem ili bilo kojim drugim oblikom stavljanja na raspolaganje, pomirenje ili međusobno povezivanje, kao i zaključavanje, brisanje ili uništavanje.

Kolačić: Kolačić je podatak koji poslužitelj web stranice koju posjećuje stavlja na tvrdi disk korisnika Interneta. Sadrži nekoliko podataka: naziv poslužitelja koji ga je položio, identifikator u obliku jedinstvenog broja i eventualno datum isteka. Te se informacije ponekad pohranjuju na računalo u jednostavnu tekstualnu datoteku kojoj poslužitelj pristupa za čitanje i snimanje informacija.

2. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

AFNOR INTERNATIONAL suzdržava se od prikupljanja osobnih podataka bez obavješćivanja dotičnih osoba.

AFNOR INTERNATIONAL prikuplja ove Podatke kako bi pružio usluge i/ili proizvode koji se traže dotičnim osobama, kako bi zadovoljio njihove potrebe i informirao ih o njihovoj upotrebi.

AFNOR INTERNATIONAL osigurava relevantnost prikupljenih osobnih podataka kako bi se bolje razumjeli ispitanici.

AFNOR INTERNATIONAL automatski prikuplja informacije koje dostavljaju ispitanici u vezi s korištenjem same web stranice. Te informacije mogu uključivati jedinstvene identifikatore uređaja, adrese internetskog protokola ("IP"), karakteristike preglednika, jezične postavke, detalje operacijskog sustava i URL-ove koji upućuju te duljinu posjeta web-mjestu i pregledanim organizacijama. AFNOR INTERNATIONAL može koristiti alate, kao što su kolačići (vidi §9), web-pratilice, ugrađene skripte, zapisnici web poslužitelja ili druge slične tehnologije za prikupljanje podataka o uslugama i uređajima koji se koriste za pristup web organizacijama AFNOR INTERNATIONAL-a.

AFNOR INTERNATIONAL koristi usluge web analitike trećih strana, kao što je Google Analytics, kako bi mu pomogao analizirati kako ispitanici koriste web stranice AFNOR INTERNATIONAL-a. Da biste saznali više o tome kako Google može koristiti podatke prikupljene na web organizacijama AFNOR INTERNATIONAL-a, posjetite sljedeću poveznicu: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=fr. Za više informacija o tome kako odustati od prikupljanja podataka od strane Google Analyticsa posjetite sljedeću poveznicu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

3. KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

AFNOR INTERNATIONAL osigurava povjerljivost osobnih podataka koji su mu povjereni i od dizajna usluga, organizacija i aplikacija poštuje načela zaštite podataka.

AFNOR INTERNATIONAL koristi osobne podatke ispitanika kako bi ih autentificirao, pružio im uslugu i/ili proizvod na koji su pretplaćeni te im ponudio ponude prilagođene njihovim potrebama.

AFNOR INTERNATIONAL priopćava osobne podatke samo svojim ovlaštenim pružateljima usluga/podizvođačima i osigurava da su u skladu sa strogim uvjetima povjerljivosti, korištenja i zaštite ovih Podataka.

AFNOR INTERNATIONAL suzdržava se od priopćavanja osobnih podataka trećim stranama bez da je obavijestio dotične osobe i bez da im je ponudio priliku da ostvare svoje pravo na prigovor.

AFNOR INTERNATIONAL može koristiti prethodno nepovratno anonimizirane podatke ispitanika u svrhu statističkih studija.

4. SVRHE OBRADE

Kada posjetite jednu od web organizacija koje je objavio AFNOR INTERNATIONAL, možete nam pružiti određenu količinu osobnih podataka kako bismo iskoristili usluge i / ili proizvode koje nudi AFNOR INTERNATIONAL. Obrada osobnih podataka nužna je za obavljanje usluga ili za legitimni interes AFNOR INTERNATIONAL-a u vezi s aktivnostima certificiranja (sustavi upravljanja, certificiranje proizvoda, certificiranje usluga, certificiranje ljudi, evaluacije - društveno odgovorno poslovanje, uspješnost, dobavljači - online testovi za tvrtke ili pojedince, posjeti radi evaluacije na licu mjesta, regulatorni certifikati, označivanje itd.). privatne inspekcije, inspekcije, kvalifikacije) i osposobljavanje (sustavi priznavanja, sustavi osposobljavanja, posebno putem profesionalnih društvenih mreža, e-učenje, ozbiljne igre, internetski prostori za pripravnike, testovi uspješnosti, e-knjige, odgovarajuće igre, puzzle i mime igre, kutije za kvizove, lažni testovi). 

Prikupljanje osobnih podataka omogućuje AFNOR INTERNATIONAL-u da ispitanicima pruži najbolje moguće praćenje usluga / proizvoda koje pruža AFNOR INTERNATIONAL i poboljša funkcioniranje korištene stranice ili aplikacija (ako je primjenjivo); također omogućuje AFNOR INTERNATIONAL-u da provede neobavezne ankete o zadovoljstvu svojih usluga / proizvoda s ciljem njihovog poboljšanja. Prikupljeni osobni podaci mogu se koristiti i u svrhu sprječavanja i suzbijanja računalnih prijevara (spam, hakiranje itd.) ili za pokretanje neobaveznih anketa o zadovoljstvu uslugama/proizvodima AFNOR INTERNATIONAL-a. 

Konačno, ako ste izričito pristali na to, vaši osobni podaci mogu se koristiti za slanje komercijalnih podataka.

U mrežnim obrascima obavezna polja označena su zvjezdicom. Ako na obvezna pitanja nije odgovoreno, AFNOR INTERNATIONAL neće vam moći pružiti tražene usluge/proizvode. Obvezna ili neobvezna priroda traženih osobnih podataka i moguće posljedice nereagiranja ispitanicima navedene su u trenutku prikupljanja.

Vaši osobni podaci neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s gore opisanim svrhama ili u obrascima za prikupljanje. Čuva se samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje tih svrha.

Vaši osobni podaci mogu se priopćiti određenim odjelima voditelja obrade podataka, kao i određenim partnerima ili podizvođačima u svrhu analize i istraga.

5. SIGURNOST PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

AFNOR INTERNATIONAL provodi sigurnosne mjere prilagođene stupnju osjetljivosti osobnih podataka kako bi ih zaštitio od bilo kakvog zlonamjernog upada, gubitka, izmjene ili otkrivanja neovlaštenim trećim stranama.

AFNOR INTERNATIONAL jamči sigurnost informacija razmijenjenih tijekom transakcija ili radnji plaćanja.

AFNOR INTERNATIONAL izdaje odobrenja za pristup svojem informacijskom sustavu samo onim osobama kojima je to potrebno za obavljanje njihovih dužnosti.

AFNOR INTERNATIONAL obavještava svoje zaposlenike o zaštiti osobnih podataka koji su im stavljeni na raspolaganje tijekom obavljanja njihovih dužnosti i osigurava da su u skladu s važećim pravilima i etičkim kodeksom AFNOR grupe.

AFNOR INTERNATIONAL provodi revizije kako bi provjerio pravilnu operativnu primjenu ovih pravila.

AFNOR INTERNATIONAL zahtijeva od svojih pružatelja usluga i / ili podizvođača da se pridržavaju njegovih sigurnosnih načela.

6. RAZDOBLJE ČUVANJA PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

AFNOR INTERNATIONAL ne zadržava osobne podatke dulje od razdoblja potrebnog za postizanje svrhe obrade, poštujući pritom primjenjiva zakonska i regulatorna ograničenja ili drugo razdoblje uzimajući u obzir operativna ograničenja kao što su učinkovito upravljanje odnosima s klijentima i odgovori na zahtjeve sudova ili nadzornih tijela o kojima ovisi AFNOR INTERNATIONAL.

U slučaju kupaca, većina informacija čuva se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 10 godina nakon isteka ugovornog razdoblja. U slučaju potencijalnih klijenata, informacije se čuvaju 3 godine od datuma prikupljanja ili posljednjeg kontakta s AFNOR INTERNATIONAL.

7. INFORMIRANJE I OSTVARIVANJE PRAVA

Ispitanici, čiji se osobni podaci prikupljaju, imaju pravo na pristup osobnim podacima koji se na njih odnose, ispravak ili brisanje istih, ograničenje obrade, prenosivost Podataka kao i pravo prigovora na Obradu.

Međutim, dotične osobe obavješćuju se da su prikupljeni osobni podaci, prema potrebi, potrebni za obavljanje usluge koju pruža AFNOR INTERNATIONAL, tako da se u slučaju ostvarivanja prava na brisanje navedenih Podataka, prigovora ili ograničenja obrade prije isteka ugovornog odnosa usluga ne može izvršiti.

Ta se prava mogu ostvariti slanjem e-pošte dpo@afnor.org ili poštom AFNOR-u, za pozornost DPO-a, AFNOR-a, 11, rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

AFNOR odgovara osobi koja je ostvarila jedno od gore navedenih prava u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva.

Međutim, to se razdoblje može produljiti za dva (2) mjeseca, ovisno o složenosti i broju zahtjeva. U tom slučaju AFNOR će obavijestiti dotičnu osobu o tom produljenju u roku od jednog (1) mjeseca od primitka zahtjeva.

Ako ispitanik podnese svoj zahtjev u elektroničkom obliku, informacije se dostavljaju elektroničkim putem ako je to moguće i osim ako ne zatraži drugačije.

U slučaju da voditelj obrade odbije odgovoriti na zahtjev za informacijama ispitanika, voditelj obrade podataka navodi razloge za to odbijanje.

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Komisiji Nationale de l'Informatique et des Libertés ili nadzornom tijelu države članice Europske unije u kojoj boravi i podnijeti sudsku žalbu.

7.1. PRAVO NA PRISTUP

Svaka osoba može od voditelja obrade zatražiti da li osobni podaci koji se na njega odnose podliježu obradi. Ako je tako, ispitanik može dobiti kopiju Osobnih podataka koji su predmet obrade, kao i sljedeće podatke:

– svrhe obrade;

– kategorije predmetnih osobnih podataka,

– primatelji ili kategorije primatelja Podataka;

– ako je moguće, predviđeno razdoblje čuvanja podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;

– ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

– prema potrebi, postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, i relevantne informacije o temeljnoj logici, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.

7.2. PRAVO NA ISPRAVAK

Svaka osoba čiji osobni podaci podliježu obradi ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose i na popunjavanje takvih podataka ako to zahtijeva svrha Obrade, ako je primjenjivo.

7.3. PRAVO NA BRISANJE

Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo od voditelja obrade podataka dobiti brisanje takvih podataka u sljedećim slučajevima:

– kada osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

– kada je ispitanik povukao privolu na kojoj se obrada temeljila i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

– u slučaju da se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade podataka, ako je ispitanik uložio prigovor na obradu da ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu,

– u slučaju da je svrha obrade traženje ili profiliranje povezano s takvim istraživanjem, kada je ispitanik uložio prigovor na obradu,

– kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

– kada se osobni podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza predviđena pravom Unije ili pravom države članice kojoj podliježe voditelj obrade podataka,

Međutim, voditelj obrade može odbiti izbrisati podatke u sljedećim slučajevima:

– da poštuju zakonsku obvezu koja zahtijeva obradu predviđenu pravom Unije ili francuskim pravom;

– kada je jedina svrha obrade statističke svrhe;

– kada je obrada nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

7.4. PRAVO NA ZASTARU

Svaka osoba čiji se osobni podaci obrađuju može zatražiti od voditelja obrade da ograniči obradu u sljedećim slučajevima:

– kada osporava točnost svojih osobnih podataka, tijekom razdoblja koje voditelju obrade podataka omogućuje provjeru točnosti navedenih podataka,

– kada obrada nije u skladu s propisima, ali ih nositelj podataka ne želi izbrisati;

– kada voditelju obrade više nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade, ali su i dalje potrebni ispitaniku za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

– Ako je uložio prigovor na obradu, tijekom provjere prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade podataka nad razlozima ispitanika.

– Ako je obrada ograničena, uz iznimku zadržavanja, Podaci se mogu obrađivati samo u sljedećim slučajevima:

 • uz pristanak ispitanika,
 • za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnih za javni interes Unije ili države članice.

Ako se ograničenje naknadno ukine, voditelj obrade podataka unaprijed obavješćuje ispitanika.

7.5. PRAVO NA PRENOSIVOST

Svaka osoba čiji su osobni podaci predmet obrade može zatražiti da voditelj obrade podataka priopći takve podatke njoj ili drugom voditelju obrade podataka u sljedećim slučajevima:

 • kada je obrada provedena na temelju pristanka ispitanika
 • ako je obrada nužna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka ili za izvršenje predugovornih mjera poduzetih na zahtjev ispitanika
 • kada se obrada provodi automatiziranim procesima

7.6. PRAVO NA PRIGOVOR

Svaka osoba čiji osobni podaci podliježu obradi ima pravo uložiti prigovor na takvu Obradu pod sljedećim uvjetima:

 • ako se obrada temelji na zadovoljenju legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, iz razloga povezanih s njezinom posebnom situacijom i ako voditelj obrade ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • ako se obrada provodi u svrhu izravnog marketinga ili profiliranja povezanog s takvim istraživanjem, može se bezuvjetno usprotiviti takvoj obradi
 • kada se obrada provodi u statističke svrhe, iz razloga povezanih s njezinom konkretnom situacijom

8. PRIVATNOST

AFNOR INTERNATIONAL ima odgovarajuće fizičke, elektroničke i administrativne sigurnosne mjere namijenjene zaštiti osobnih podataka dobivenih od ispitanika, kupaca i potencijalnih klijenata u skladu s ovom poveljom. Unatoč razumnim naporima uloženim u zaštitu tih informacija, nijedan prijenos putem Interneta nije potpuno siguran i AFNOR INTERNATIONAL ne može jamčiti povjerljivost podataka koji se na njih prenose putem Interneta.

AFNOR INTERNATIONAL poduzima mjere za ograničavanje nametljivih radnji trećih strana (neželjena pošta itd.) i pruža informacije o elektroničkim napadima (krađa identiteta, virusi, krađa informacija,...)

Različite web stranice AFNOR INTERNATIONAL-a mogu sadržavati hipertekstualne poveznice na druge web stranice trećih strana ili internetske prostore trećih strana radi praktičnosti i informacija dotičnih osoba. Ovim povezanim web organizacijama trećih strana mogu upravljati nepovezani subjekti i mogu imati vlastita pravila o privatnosti ili obavijesti. Stoga AFNOR INTERNATIONAL savjetuje pojedincima da pregledaju pravila o privatnosti sadržana na ovim web organizacijama trećih strana kako bi razumjeli kako mogu prikupljati i koristiti osobne podatke. AFNOR INTERNATIONAL nije odgovoran za sadržaj ili praksu privatnosti web organizacija trećih strana koje AFNOR INTERNATIONAL ne kontrolira.

Različite web stranice AFNOR INTERNATIONAL-a također mogu uključivati značajke osmišljene kako bi ispitanicima omogućile pokretanje interakcija s web organizacijama ili uslugama trećih strana, uključujući društvene mreže trećih strana. U slučaju korištenja web organizacija trećih strana, usluga trećih strana ili društvenih mreža trećih strana, AFNOR INTERNATIONAL poziva ispitanike da konzultiraju svoju politiku privatnosti i zaštite osobnih podataka.

9. KOLAČIĆI

Web stranice AFNOR INTERNATIONAL-a koriste kolačiće kako bi olakšale navigaciju na ovim web organizacijama, izmjerile publiku web stranice ili omogućile dijeljenje organizacija na web organizacijama. Kolačići se odlažu na terminal ispitanika na razdoblje od najviše 13 mjeseci od dana pristanka ispitanika. Nakon tog razdoblja pristanak će se ponovno dobiti.

9.1. VRSTE KOLAČIĆA KOJI SE KORISTE

Kolačići potrebni za pregledavanje web organizacija AFNOR INTERNATIONAL-a. Ovi kolačići su strogo potrebni za rad web organizacija AFNOR INTERNATIONAL-a. Njihovo brisanje može uzrokovati poteškoće u navigaciji.

Četiri vrste kolačića, koje odgovaraju dolje opisanim svrhama, mogu se pohraniti na terminalu pojedinaca tijekom posjeta jednoj od web organizacija AFNOR INTERNATIONAL-a.

 • Tehnički kolačići potrebni su za pregledavanje naših web organizacija, kao i za pristup raznim proizvodima i uslugama. Konkretno, tehnički kolačići omogućuju prilagodbu prezentacije web organizacija preferencijama prikaza terminala osobe (korišteni jezik, razlučivost prikaza), pamćenje lozinki i drugih informacija koje se odnose na obrazac ispunjen na web organizacijama (registracija ili pristup području članova) i provedbu sigurnosnih mjera. Ovi kolačići ne mogu se deaktivirati ili konfigurirati, inače više nećete moći pristupiti web stranici i / ili uslugama web organizacija.
 • Kolačiće za mjerenje publike izdaje AFNOR INTERNATIONAL ili njegovi pružatelji tehničkih usluga u svrhu mjerenja publike različitih sadržaja i odjeljaka web organizacija, kako bi ih se ocijenilo i bolje organiziralo. Ovi kolačići također omogućuju, ako je potrebno, otkrivanje problema s pregledavanjem, a time i poboljšanje ergonomije usluga AFNOR INTERNATIONAL-a. Ovi kolačići proizvode samo anonimne statistike i količine prometa, isključujući sve pojedinačne informacije.
 • Oglašivačke kolačiće izdaju naši regulirani partneri u oglasnim prostorima naših web organizacija, rad tih prostora doprinosi financiranju sadržaja i usluga koje AFNOR INTERNATIONAL besplatno stavlja na raspolaganje ljudima. Ove kolačiće postavljaju naši partneri kao dio partnerstva za oglašavanje pod uvjetima pod kojima agencije za oglašavanje mogu biti obvezne prikupljati podatke o sadržaju koji se savjetuje na našoj web stranici.
 • Kolačići "Društvene mreže" omogućuju dijeljenje sadržaja s web organizacija AFNOR INTERNATIONAL-a s drugim ljudima ili informiranje tih drugih ljudi o savjetovanju ili mišljenju te osobe u vezi sa sadržajem web organizacija AFNOR INTERNATIONAL. To je posebno slučaj s gumbima "podijeli", koji dolaze s društvenih mreža "twitter". Društvena mreža koja pruža takav gumb aplikacije vjerojatno će identificirati osobu zahvaljujući ovom gumbu, čak i ako osoba nije koristila ovaj gumb prilikom savjetovanja s jednom ili više web organizacija AFNOR INTERNATIONAL. AFNOR INTERNATIONAL poziva vas da pogledate pravila o privatnosti ovih društvenih mreža kako biste bili svjesni svrhe korištenja, posebno oglašavanja, podataka o pregledavanju koje mogu prikupiti putem ovih gumba aplikacije.

9.2. UPRAVLJANJE KOLAČIĆIMA

Pojedinci imaju mogućnost prihvatiti ili odbiti kolačiće od slučaja do slučaja ili ih odbiti jednom zauvijek konfiguriranjem svog preglednika. Ako osoba odluči odbiti sve kolačiće, pregledavanje određenih organizacija različitih web organizacija AFNOR INTERNATIONAL bit će smanjeno.

Ovisno o pregledniku koji osoba koristi, metode brisanja kolačića su sljedeće:

 • U pregledniku Internet Explorer: Kliknite gumb Alati, a zatim Internetske mogućnosti

Na kartici Općenito u odjeljku Povijest pregledavanja kliknite Postavke

Kliknite gumb Prikaz datoteka

Odaberite kolačiće koje želite odbiti i kliknite izbriši

 • Na Firefoxu: Kliknite ikonu Alati preglednika, odaberite izbornik Opcije

U prozoru koji će se pojaviti odaberite "Privatnost" i kliknite na "Pokaži kolačiće"

Odaberite kolačiće koje želite odbiti i kliknite izbriši

 • U pregledniku Safari: Kliknite ikonu Uređivanje, odaberite izbornik Preference

Kliknite na Sigurnost, a zatim na Pokaži kolačiće

Odaberite kolačiće koje želite odbiti i kliknite izbriši

 • Na Google Chromeu: Kliknite ikonu Alati, odaberite izbornik Opcije, zatim kliknite karticu Napredne opcije i pristupite odjeljku "Privatnost"

Kliknite gumb "Pokaži kolačiće"

Odaberite kolačiće koje želite odbiti, a zatim kliknite izbriši

Za bilo kakvu podršku u vezi s različitim preglednicima, AFNOR INTERNATIONAL preporučuje upućivanje na službenu dokumentaciju.

10. AŽURIRANJE POVELJE

Od AFNOR INTERNATIONAL-a može se zahtijevati da izmijeni ovu povelju u bilo kojem trenutku, posebno zbog:

– uvođenje novih usluga ili tehnologija

– promjene zakonodavnog i regulatornog okvira

Radi transparentnosti, AFNOR INTERNATIONAL poziva dotične osobe da pregledaju ovu stranicu onoliko često koliko žele biti svjesne bilo kakvih promjena.

Stranica ažurirana 7. lipnja 2022.

Povratak na vrh